куэтэн шэрхъ


куэтэн шэрхъ

пхъэIэщэм и шэрхъ нэхъ цIыкIу хьэсэбэкъум дэмыту кIуэращ
меньшее колесо однокорпусного плуга

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.